Chương trình tiếng Anh giao tiếp được dạy theo giáo trình chính American English và một số bài được cung cấp thêm bởi giáo viên của American Links.Các khóa học tiếng Anh giao tiếp có 6 cấp độ khác nhau:

-     Beginners: Chương trình tiếng Anh giao tiếp được dạy theo giáo trình American English Starter dành cho các học viên bắt đầu học tiếng Anh

-     Elementary 1,2:  Chương trình  tiếng Anh giao tiếp cơ bản nhất nối tiếp trình độ Beginners học theo giáo trình American English File1

-     Pre-Intermediate 1,2: Chương trình giao tiếp nối tiếp trình độ Elementary. Chương trình học đảm bảo  tương đương trình độ TOEIC Preparation 1 khoảng 270 – 400 hoặc IELTS 3 – 4 điểm sau khi hoàn thành khóa học.

-     Intermediate: Chương trình tiếng Anh giao tiếp nối tiếp trình độ Pre-Intermediate. Chương trình học đảm bảo  tương đương trình độ TOEIC khoảng 400 – 650 hoặc IELTS 4 - 5+ điểm hoặc TOEFLiBT 30-60, sau khi hoàn thành khóa học và bạn có thể tham gia luyên thi ở cấp độ TOEFL, IELTS Skills.

-     Upper-Intermediate: Chương trình tiếng Anh giao tiếp nối tiếp trình độ Intermediate. Chương trình học đảm bảo  tương đương trình độ TOEIC khoảng 650+ hoặc IELTS 6+ điểm hoặc TOEFLiBT 60-100, sau khi hoàn thành khóa học và bạn có thể tham gia luyên thi ở cấp độ TOEFL, IELTS Master và TOEIC Preparation 2.

Advanced: Chương trình tiếng Anh giao tiếp nối tiếp trình độ Upper-Intermediate. Chương trình học đảm bảo  tương đương trình độ TOEIC khoảng 800+ hoặc IELTS 7+ điểm hoặc TOEFLiBT 100+, sau khi hoàn thành khóa học và bạn có thể tham gia luyên thi ở cấp độ TOEFL, IELTS Master và TOEIC Preparation 3.