TỔNG HỢP CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

TỔNG HỢP CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu có tất cả bao nhiêu thì trong tiếng Anh? Và cách sử dụng các thì trong tiếng Anh như thế nào? Cuối cùng là bảng tóm tắt mà American Links muốn giới thiệu.

Các thì trong tiếng anh

I. CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH : CÁCH DÙNG VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

1. Thì hiện tại đơn –  Present simple

Công thức với Động từ thường

 • Khẳng định: S + V(s/es) + O
 • Phủ định: S + do/does not + V_inf + O
 • Nghi vấn: Do/Does + S + V_inf + O?

Công thức với Động từ tobe:

 • Khẳng định: S + am/is/are + O.
 • Phủ định: S + am/is/are  not + O.
 • Nghi vấn: Am/is/are + S + O?

Cách dùng:

 • Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý.
 • Diễn tả một thói quen, sở thích hay hành động được lặp đi lặp lại ở hiện tại.
 • Diễn tả một lịch trình, chương trình, một thời gian biểu.

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: Trong câu thường có những từ chỉ tần suất như: Everyday/night/week, often, usually, always, sometimes,…

 

2. Thì hiện tại tiếp diễn – Present continuous tense

Công thức:

 • Khẳng định: S + am/is/are + V_ing + …
 • Phủ định: S + am/is/are not + V_ing + …
 • Nghi vấn: Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Cách dùng:

 • Diễn tả hành động đang xảy ra
 • Diễn tả dự định, kế hoạch sắp xảy ra trong tương lai đã định trước.
 • Diễn tả sự phàn nàn về việc gì đó, dùng với “Always”.
 • Dùng để cảnh báo, đề nghị và mệnh lệnh.

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn: Trong câu thường có những cụm từ chỉ thời gian sau sau: Now, at the moment, at present, right now, look, listen, be quiet.…

 

3. Thì hiện tại hoàn thành – Present perfect tense

Công thức:

 • Khẳng định: S + has/have + V3/ed + O
 • Phủ định: S + has/have not + V3/ed + O
 • Nghi vấn: Have/has + S + V3/ed + O?

Cách dùng:

 • Diễn tả 1 hành động xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn ở hiện tại và tương lai.
 • Diễn tả hành động xảy ra và kết quả trong quá khứ nhưng không nói rõ thời gian xảy ra.
 • Diễn tả hành động vừa mới xảy ra.
 • Nói về kinh nghiệm, trải nghiệm.

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành: Trong câu thường có những từ sau: Since, for, Already, just, ever, never, yet, recently, before,…

 

4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present perfect continuous tense

Công thức:

 • Câu khẳng định: S + has/have been + V_ing
 • Câu phủ định: S + has/have not been + V-ing
 • Câu nghi vấn:  Have/Has + S + been + V-ing?

Cách dùng:

 • Diễn tả hành động xảy ra diễn ra liên tục trong quá khứ, tiếp tục kéo dài đến hiện tại. 
 • Diễn tả hành động vừa kết thúc, mục đích nêu kết quả của hành động.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thường có các từ sau: All day/week, since, for, for a long time, recently, lately, up until now,…

 

5. Thì quá khứ đơn – Past simple tense

Công thức với Động từ thường

 • Câu khẳng định: S + V2/ed + O
 • Câu phủ định: S + did not + V_inf + O
 • Câu nghi vấn: Did + S + V_inf + O ?

Công thức với Động từ tobe:

 • Câu khẳng định: S + was/were + O
 • Câu phủ định: S + were/was not + O
 • Câu nghi vấn: Was/were + S + O?

Cách dùng:

 • Diễn tả một hành động đã xảy ra và đã kết thúc tại thời điểm trong quá khứ. 
 • Diễn tả những hành động xảy ra liên tiếp tại thời trong điểm quá khứ.
 • Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra tại thời điểm trong quá khứ 

Dấu hiệu nhận biết: Các từ thường xuất hiện trong câu ở thì quá khứ đơn: Yesterday, last night/ last week/ last month/year, ago,…

Cách phát âm -ed

Trong thì quá khứ các động sẽ được thêm đuôi “ed” vào sau động từ trừ một số động từ bất quy tắc. Các bạn tham khảo về cách phát âm ed:

 • Đuôi /ed/ được phát âm là /t/ khi động từ quá khứ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ 
 • Đuôi /ed/ được phát âm là /id/ khi động từ quá khứ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/
 • Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những động từ quá khứ thuộc trường hợp còn lại.

Cách phát âm ED

 Bảng phát âm /ed/

6. Thì quá khứ tiếp diễn – Past continuous tense

Công thức:

 • Câu khẳng định: S + were/ was + V_ing + O
 • Câu phủ định: S + were/was+ not + V_ing + O
 • Câu nghi vấn: Were/was+S+ V_ing + O?

Cách dùng:

 • Để diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ.
 • Diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có một hành động khác xen vào.
 • Diễn tả những hành động xảy ra song song với nhau.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thì quá khứ tiếp diễn thường có trạng từ thời gian trong quá khứ với thời điểm xác định.

Ví dụ: At/At this time + thời gian quá khứ (at 7 o’clock yesterday), in + năm quá khứ, in the past,…

 

7. Thì quá khứ hoàn thành – Past perfect tense

Công thức:

 • Câu khẳng định: S + had + V3/ed + O
 • Câu phủ định: S + had + not + V3/ed + O
 • Câu nghi vấn: Had + S + V3/ed + O?

Cách dùng:

 • Diễn tả hành động đã hoàn thành trước một thời điểm trong quá khứ
 • Diễn đạt một hành động đã xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Hành động xảy ra trước dùng quá khứ hoàn thành – xảy ra sau dùng quá khứ đơn

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có các từ: By the time, prior to that time, before, after, as soon as, until then,…

 

8. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Past perfect continuous tense 

Công thức:

 • Câu khẳng định: S + had been + V_ing + O
 • Câu phủ định: S + had + not + been + V_ing + O
 • Câu nghi vấn: Had + S + been + V_ing + O? ​

Cách dùng:

 • Diễn tả một hành động xảy ra liên tục trước một hành động khác trong quá khứ.
 • Diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một thời điểm được xác định trong quá khứ. 

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường chứa các từ như Until then, by the time, prior to that time, before, after…

 

9. Thì tương lai đơn – Simple future tense

Công thức:

 • Câu khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O
 • Câu phủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O
 • Câu nghi vấn: Shall/will+S + V(infinitive) + O?

Cách dùng:

 • Diễn tả một dự đoán không có căn cứ xác định.
 • Diễn tả dự định đột xuất xảy ra ngay lúc nói.
 • Diễn tả lời ngỏ ý, hứa hẹn, đề nghị, đe dọa.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có các từ: tomorrow, next day/week/month/year, in + thời gian…

 

10. Thì tương lai tiếp diễn – Future continuous tense

Công thức:

 • Câu khẳng định: S + will/shall + be + V-ing
 • Câu phủ định: S + will/shall + not + be + V-ing
 • Câu nghi vấn: Will/shall + S + be + V-ing?

Cách dùng:

 • Diễn tả về một hành động xảy ra trong tương lai tại thời điểm xác định.
 • Diễn tả về một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có hành động khác chen vào. 

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có các cụm từ: next time/year/week, in the future, and soon,…

 

11. Thì tương lai hoàn thành – Future perfect tense

Công thức:

 • Câu khẳng định: S + shall/will + have + V3/ed
 • Câu phủ định: S + shall/will not + have + V3/ed
 • Câu nghi vấn: Shall/Will+ S + have + V3/ed?

Cách dùng :

 • Diễn tả về một hành động hoàn thành trước một thời điểm xác định trong tương lai.
 • Diễn tả về một hành động hoàn thành trước một hành động khác trong tương lai. 

Dấu hiệu nhận biết: Đi kèm với các từ: by/by the time/by the end of + thời gian trong tương lai,…

   

12. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Future perfect continuous tense

Công thức:

 • Câu khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O
 • Câu phủ định: S + shall/will not+ have + been + V-ing
 • Câu ghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

Cách dùng:

 • Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến một thời điểm cho trước trong tương lai.

Dấu hiệu nhận biết: Có chứa For + khoảng thời gian + by/before + mốc thời gian trong tương lai: by then, by the time,…

II. BẢNG TÓM TẮT CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

Bảng tóm tắt các thì trong tiếng Anh

Trên đây là tổng hợp các thì trong tiếng Anh, công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết. American Links gửi thêm bảng tóm tắt giúp các học viên có thể dễ nhớ 12 thì này.

AMERICAN LINKS ENGLISH CENTER

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *