Reported Speech là gì

Reported Speech là gì

Đây là một trong những chủ đều được nhiều học viên quan tâm. Thực tế Reported Speech là gì? Cấu trúc Report Speech như thế nào? Hãy tìm hiểu ngay trong bài viết này, có thể nó sẽ giúp ích cho bạn trong phần IELTS Speaking đấy.

 

1. Reported Speech là gì? (Câu tường thuật là gì?)

Reported Speech là gì
Reported Speech là gì

Reported Speech được hiểu là câu tường thuật, hay còn được gọi là câu gián tiếp (Indirect Speech). Nó có nghĩa là thuật lại lời nói trực tiếp của một ai đó.

Câu trực tiếp (Direct Speech) còn được gọi là lời trích dẫn, nó diễn đạt lại chính xác điều mà ai đó đã nói. Thông thường, những câu dạng này sẽ được đặt trong ngoặc kép.

E.g :

Trang said “My sister is so pretty”.

Trong ví dụ trên, “My sister is so pretty” chính là câu trực tiếp.

 

Reported Speech thì khác, nó tường thuật lại lời đã nói của một ai đó một cách gián tiếp và không đặt trong ngoặc kép.

E.g :

Nhung said she was hungry.

Ví dụ trên chính là câu gián tiếp – câu tường thuật

Khi chúng ta sử dụng câu tường thuật, đa phần được đề cập về quá khứ nên động từ trong câu cũng được chia ở thì quá khứ.

 

2. Cấu trúc reported speech và cách dùng cụm từ này

Cấu trúc Reported Speech
Cấu trúc Reported Speech

Reported Speech đóng vai trò là cụm danh từ trong câu. Một số dạng cấu trúc thường dùng của câu tường thuật – câu gián tiếp như sau:

Cấu trúc Reported Speech dạng câu kể/câu trần thuật:

S + said / say(s) + (that) + S + V

Lưu ý:

says/say to + O chuyển thành tells/tell + O

said to + O chuyển thành told + O

E.g:

He said to me “I haven’t finished my work” 

 ➡ He told me he hadn’t finished his homework.

 

Cấu trúc Reported Speech dạng câu hỏi:

  • Dạng Yes/No questions:

S + asked/wanted to know/wondered + if/whether + S + V

E.g :

“Are you tired?” Hoa asked

 ➡ Hoa asked whether I was tired.

 

  • Dạng Wh-questions :

S + asked (+O)/wanted to know/wondered + Wh-words + S + V

Lưu ý:

says/say to + O chuyển thành asks/ask + O

said to + O chuyển thành asked + O

E.g :

Harry asked, “Where are you going now?”

 ➡ Harry asked me where i was going.

 

Cấu trúc Reported Speech dạng câu mệnh lệnh:

  • Dạng khẳng định :

S + told + O + to – V infinitive

E.g :

“Close the book!”

 ➡ He told me to close the book.

  • Dạng phủ định :

S + told + O + not to – V infinitive

E.g :

“Don’t make noise in the class”, teacher said to us

 ➡ Teacher told us not to make noise in the class.

 

3. Quy tắc chuyển câu trực tiếp sang câu tường thuật (câu gián tiếp)

Khi bạn muốn chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, bạn chỉ cần chia động từ xuống 1 cấp thì quá khứ, đại từ chuyển đổi phù hợp và sử dụng đúng nội dung tường thuật. Bạn cần lưu ý một số vấn đề khi chuyển đổi như sau:

  • Với trường hợp, động từ tường thuật ở dạng thì hiện tại, bạn hãy giữ nguyên thì của động từ chính, đại từ chỉ định hay trạng từ chỉ địa điểm, trạng từ chỉ thời gian cần phải chuyển sang các dạng khác khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu tường thuật.
  • Đối với trường hợp Reporting Verb (động từ tường thuật) đang ở thì quá khứ, bạn phải lùi động từ chính xuống một bậc quá khứ khi chuyển theo quy tắc sau:

 

Quy tắc (rule) Câu trực tiếp (Direct speech) Câu tường thuật (Reported speech)
Thì (Tense) Hiện tại đơn Quá khứ đơn
Hiện tại tiếp diễn Quá khứ tiếp diễn
 

Hiện tại hoàn thành

 

Quá khứ hoàn thành

 

Quá khứ đơn

 

Quá khứ hoàn thành

 

Quá khứ tiếp diễn

 

Quá khứ tiếp diễn / Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 

Quá khứ hoàn thành

 

Quá khứ hoàn thành

 

Tương lai đơn

 

Tương lai trong quá khứ

 

Tương lai gần

Was/were +going to +V
Động từ khuyết thiếu

(Modal verbs)

Can

May

Must

Could

Might

Must/Had to

Trạng từ chỉ nơi chốn 

(Adverb of place)

This

That

That

That

These Those
Here There
Trạng từ chỉ thời gian

(Adverb of time)

Now Then
Today That day
Yesterday The day before/ the previous day
The day before yesterday Two days before
Tomorrow The day after/the next (following) day
The day after tomorrow Two days after/ in two days’ time
Ago Before
This week That week
Last week The week before/ the previous week
Last night The night before
Next week The week after/ the following week
Chủ ngữ/tân ngữ 

(Subject/Object)

I / me She, he /Her, him
We /our They/ them
You/you I, we/ me, us

 

Để biến một câu trực tiếp thành câu tường thuật (câu gián tiếp) cần:

  • Thay đổi chủ ngữ và đại từ nhân xưng cho phù hợp theo quy tắc:
Câu trực tiếp (direct speech) Câu tường thuật (reported speech)
I / me She, he / Her, him
We / our They / them
You / you I, we / me, us

 

  • Trong trường hợp reporting verb (động từ tường thuật) ở thì hiện tại, thì giữ nguyên thì của động từ chính.

Ví dụ: She says “I’ll see you on Sunday.”

She says he will see me on Sunday.

  • Trong trường hợp reporting verb ở thì quá khứ, bạn cần lùi thì của động từ chính xuống 1 cấp về quá khứ so với direct speech (câu trực tiếp).
Câu trực tiếp (direct speech) Câu tường thuật (reported speech)
Simple present Simple past
Present progressive Past progressive
Present perfect (Progressive) Past perfect (Progressive)
Simple past/Past perfect Past perfect
Will/Shall Would/ Should
Can/May Could/ Might

 

Quy tắc lùi thì động từ chính trong Reported Speech

  • Thay đổi các đại từ chỉ định / trạng từ chỉ thời gian & địa điểm như sau
Câu trực tiếp (direct speech) Câu tường thuật (reported speech)
Today That day
Yesterday The day before
The day before yesterday Two days before
Tomorrow The next/ the following day
The day after tomorrow In two days’ time
Next + Time The following + Time
Last + Time The previous + Time
Time + ago Time + before
This, these That, those
Here, Over here There, Overthere

Bài viết này nhằm giải đáp thắc mắc của các bạn như : Reported Speech là gì? Cấu trúc Report Speech ra sao? Quy tắc sử dụng chúng như thế nào? Hy vọng đã giúp ích cho các bạn. Have a nice day!

American Links – Be friend with English!

 

Đọc thêm :

Collocation là gì?

5/5 - (1 bình chọn)

One thought on “Reported Speech là gì

Trả lời