Ngữ pháp tiếng Anh tiểu học

Ngữ pháp tiếng Anh tiểu học

Ngữ pháp tiếng Anh là một phần quan trọng trong quá trình học tập của học sinh tiểu học. Bài viết này sẽ giới thiệu về ngữ pháp tiếng Anh tiểu học, cung cấp hướng dẫn chi tiết và các bài tập thực hành hữu ích. Chúng ta sẽ tìm hiểu các quy tắc và cấu trúc cơ bản trong tiếng Anh một cách đơn giản và dễ hiểu. Hãy cùng khám phá sự quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh đối với lứa tuổi tiểu học và hướng dẫn cách để các em nắm vững nó một cách hiệu quả.

Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh tiểu học

I. Các khái niệm cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh cho bậc tiểu học

A. Câu và từ loại:

1. Câu đơn và câu phức:

Câu đơn là một loại câu đơn giản, chỉ chứa một nhóm từ và diễn đạt một ý duy nhất. Cấu trúc của câu đơn thường bao gồm một chủ ngữ và một động từ.

Ví dụ:

 • She sings beautifully. (Cô ấy hát đẹp.)

Câu phức, một loại câu phức tạp hơn, bao gồm ít nhất hai mệnh đề và được kết hợp bởi các liên từ. Cấu trúc của câu phức có thể bao gồm một mệnh đề chính và một hay nhiều mệnh đề phụ thuộc. Ví dụ:

 • After she finished her homework (mệnh đề phụ thuộc), she went to the park (mệnh đề chính).

Trong ví dụ trên, mệnh đề phụ thuộc là “After she finished her homework” và mệnh đề chính là “she went to the park.” Một câu phức thể hiện mối quan hệ giữa các sự kiện và ý nghĩa một cách phong phú hơn so với câu đơn.

2. Tính từ, đại từ, danh từ, động từ, trạng từ:

 • Tính từ: Là từ dùng để mô tả, bổ nghĩa cho danh từ hay đại từ. Tính từ có thể diễn tả về màu sắc, hình dạng, tình cảm, tính chất của vật thể, người hoặc sự việc. Ví dụ:
  • The beautiful flower (danh từ) is in the vase.
  • She is a clever (tính từ) student.
 • Đại từ: Là từ thay thế cho danh từ trong câu, giúp tránh lặp lại và tạo sự thông suốt cho văn bản. Có nhiều loại đại từ như đại từ nhân xưng (I, you, he, she, it, we, they), đại từ tân ngữ (me, you, him, her, it, us, them), đại từ sở hữu (my, your, his, her, its, our, their), và đại từ xem xét (this, that, these, those). Ví dụ:
  • The book is on the table. It (đại từ) belongs to me.
 • Danh từ: Là từ dùng để chỉ tên người, vật thể, địa điểm, cảm xúc và ý tưởng. Danh từ có thể là danh từ riêng (name) hoặc danh từ chung (common). Ví dụ:
  • My sister (danh từ) is a doctor.
  • I love nature (danh từ) and all its beauty.
 • Động từ: Là từ diễn tả hành động, sự việc, tình trạng, hoặc quá trình xảy ra trong câu. Động từ thường thay đổi dạng để phù hợp với thời gian, chủ ngữ và số lượng. Ví dụ:
  • They play (động từ) soccer every weekend.
  • She will study (động từ) English grammar tomorrow.
 • Trạng từ: Là từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, hoặc trạng từ khác. Trạng từ thường trả lời câu hỏi “làm thế nào?”, “khi nào?”, “ở đâu?”, “tại sao?”, “bao nhiêu?”,… Ví dụ:
  • She sings (động từ) beautifully (trạng từ).
  • He speaks (động từ) English (trạng từ) fluently.

Xem thêm : Danh từ, động từ, tính từ trong tiếng Anh

B. Các thành phần cấu thành câu:

1. Chủ ngữ và động từ:

Chủ ngữ là người, vật hoặc từ chỉ thực thể hoặc nhóm thực thể trong câu. Chúng thường thực hiện hành động hoặc có sự biến đổi. Chủ ngữ thường đứng trước động từ trong câu. Động từ là từ diễn tả hành động, tình trạng hoặc sự biến đổi của chủ ngữ. Quan hệ giữa chủ ngữ và động từ là cơ sở để hiểu cấu trúc câu và ý nghĩa của nó. Ví dụ:

 • The cat (chủ ngữ) is sleeping (động từ).
 • They (chủ ngữ) play (động từ) soccer together.

Trong các ví dụ trên, “The cat” và “They” là chủ ngữ của câu và “sleeping” và “play” là động từ đi kèm với chủ ngữ. Chúng ta có thể thấy rằng chủ ngữ và động từ tạo thành cặp ghép quan trọng trong việc hình thành ý nghĩa của câu.

2. Tân ngữ và nguyên ngữ:

Tân ngữ là thực thể hoặc nhóm thực thể trong câu nhận “hành động” từ “động từ”. Nó thường được trả lời câu hỏi “ai?” hoặc “cái gì?” sau động từ. Nguyên ngữ là phần còn lại của câu sau động từ, nó giúp bổ sung thông tin về hành động. Ví dụ:

 • She (chủ ngữ) gave (động từ) me a book (tân ngữ).
 • He (chủ ngữ) found (động từ) his keys (tân ngữ) in the living room (nguyên ngữ).

Trong các câu trên, “me a book” và “his keys in the living room” lần lượt là tân ngữ và nguyên ngữ. Chúng ta có thể thấy rõ vai trò của tân ngữ là nhận hành động từ động từ, trong khi nguyên ngữ cung cấp thêm thông tin về cách thức, địa điểm hoặc thời gian của hành động.

3. Trạng ngữ và trạng từ:

Trạng ngữ là một loại từ hoặc cụm từ dùng để bổ sung thông tin chi tiết về hành động, tính từ hoặc trạng từ trong câu. Trạng ngữ có thể thay đổi vị trí trong câu và thường trả lời câu hỏi “như thế nào?”, “ở đâu?”, “khi nào?”, “tại sao?”, “bao nhiêu?”… Trạng từ là một loại từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác, giúp làm rõ ý nghĩa hoặc biểu đạt mức độ của chúng. Ví dụ:

 • She sings (động từ) beautifully (trạng từ).
 • The students (chủ ngữ) are studying (động từ) diligently (trạng ngữ) in the library (nguyên ngữ).

Trong các câu trên, “beautifully” và “diligently” lần lượt là trạng từ và trạng ngữ. Chúng ta thấy trạng từ “beautifully” bổ nghĩa cho động từ “sings”, trong khi trạng ngữ “diligently” cung cấp thông tin chi tiết về cách thức học tập của học sinh trong thư viện.

Hiểu về các thành phần cấu thành câu là rất quan trọng để xây dựng các câu văn chính xác và tự nhiên.

Quy tắc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản bậc tiểu học

II. Quy tắc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản bậc tiểu học

A. Thì và thì trong câu:

1. Hiện tại đơn:

Thì hiện tại đơn được sử dụng để diễn tả các hành động xảy ra thường xuyên, thông thường hoặc sự thật hiển nhiên trong hiện tại. Cấu trúc của câu trong thì hiện tại đơn thường đơn giản và không có sự thay đổi với các ngôi và số nhân xưng. Ví dụ:

 • She works (động từ) at a hospital.
 • They play (động từ) soccer every weekend.

Trong các câu trên, “works” và “play” là các động từ trong thì hiện tại đơn. Phù hợp với chủ ngữ và không có sự thay đổi với ngôi và số nhân xưng.

2. Hiện tại tiếp diễn:

Thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng để diễn tả các hành động đang diễn ra tại thời điểm nói, hoặc để nói về các kế hoạch và sự sắp xảy ra trong tương lai gần. Cấu trúc của câu trong thì hiện tại tiếp diễn bao gồm “đang” (am, is, are) + V-ing. Ví dụ:

 • She is studying (đang học) English grammar now.
 • We are having (đang có) dinner at 7 PM tonight.

Trong các câu trên, “is studying” và “are having” là các động từ trong thì hiện tại tiếp diễn. Chúng diễn tả hành động đang diễn ra ở thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai gần.

3. Quá khứ đơn:

Thì quá khứ đơn được sử dụng để diễn tả các hành động đã xảy ra hoàn thành trong quá khứ và không còn liên quan đến thời điểm hiện tại. Cấu trúc của câu trong thì quá khứ đơn thường là dạng quá khứ của động từ. Ví dụ:

 • She studied (đã học) English grammar last year.
 • He visited (đã thăm) his grandparents yesterday.

Trong các câu trên, “studied” và “visited” là các động từ trong thì quá khứ đơn. Chúng diễn tả hành động đã hoàn thành trong quá khứ.

4. Quá khứ tiếp diễn:

Thì quá khứ tiếp diễn được sử dụng để diễn tả các hành động đang diễn ra trong quá khứ tại một thời điểm cụ thể hoặc để miêu tả sự kiện đang xảy ra trong quá khứ. Cấu trúc của câu trong thì quá khứ tiếp diễn bao gồm “was/were” + V-ing (đang hoạt động). Ví dụ:

 • She was studying (đang học) English grammar when the phone rang.
 • They were playing (đang chơi) soccer at 3 PM yesterday.

Trong các câu trên, “was studying” và “were playing” là các động từ trong thì quá khứ tiếp diễn. Chúng diễn tả hành động đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ.

B. Các quy tắc ngữ pháp khác:

1. Cách sử dụng động từ nguyên mẫu và động từ nguyên thể:

Động từ nguyên mẫu là dạng cơ bản của động từ, không thay đổi theo thời gian và ngôi. Được sử dụng khi động từ làm chủ ngữ hoặc sau các động từ khác. Ví dụ:

 • To swim (động từ nguyên mẫu) is my favorite hobby.
 • She wants (động từ) to learn (động từ nguyên thể) to play the guitar.

Động từ nguyên thể là dạng của động từ mà thường theo sau mạo từ “to.” Được sử dụng trong trường hợp cần biểu thị mục đích, kế hoạch hoặc ý định của hành động. Ví dụ:

 • I would like (động từ nguyên thể) to travel around the world.
 • They decided (động từ) to start (động từ nguyên thể) a new business.

Lưu ý rằng sau mạo từ “to”, động từ sẽ luôn có dạng nguyên thể (động từ nguyên mẫu).

2. Cách sử dụng mạo từ và tính từ xác định:

Mạo từ xác định “the” được sử dụng để chỉ định đến một thực thể cụ thể nào đó. Nó được sử dụng khi người nghe hoặc đọc đã biết về thực thể đó. Ví dụ:

 • The book (mạo từ xác định) on the table is mine.

Tính từ xác định là những tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ một cách cụ thể, xác định rõ danh từ đó là cái gì. Tính từ xác định thường đứng trước danh từ. Ví dụ:

 • I have read the interesting (tính từ xác định) book (danh từ).

Lưu ý rằng “the” là mạo từ xác định duy nhất trong tiếng Anh. Và tính từ xác định thường là những từ như “interesting”, “beautiful”, “amazing”, …

Trong tiếng Anh, cách sử dụng mạo từ và tính từ xác định rất quan trọng để làm rõ ý nghĩa và sự chính xác trong viết và nói. Cần phải hiểu rõ các quy tắc trên để sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và tự tin.

Cách khắc phục lỗi ngữ pháp thường gặp

 

III. Các lỗi ngữ pháp thường gặp và cách khắc phục:

A. Lỗi động từ:

1. Lỗi thì:

Lỗi thì xảy ra khi sử dụng sai thì hoặc không đồng nhất trong cấu trúc câu. Điển hình là việc chuyển đổi thì không đúng, khi đó câu trở nên không rõ ràng về thời gian diễn ra hành động. Ví dụ:

 • I will go (tương lai đơn) to the beach yesterday. (Sai)
 • I went (quá khứ đơn) to the beach yesterday. (Đúng)

Trong ví dụ trên, “will go” là thì tương lai đơn, nhưng sử dụng cùng thời điểm với từ “yesterday” (hôm qua), tạo ra lỗi thì. Để khắc phục, chúng ta cần sử dụng thì quá khứ đơn “went”.

2. Lỗi dạng động từ:

Lỗi dạng động từ xảy ra khi sử dụng sai dạng quá khứ đơn hay quá khứ phân từ. Điều này thường làm mất tính đúng đắn và rõ ràng của câu. Ví dụ:

 • I have ate (sai) dinner already.
 • I have eaten (đúng) dinner already.

Trong ví dụ trên, “ate” là dạng quá khứ đơn là không đúng. Chúng ta cần sử dụng đúng dạng quá khứ phân từ “eaten” sau “have”.

3. Lỗi dạng phủ định:

Lỗi dạng phủ định xảy ra khi không đặt “not” đúng vị trí trong câu, dẫn đến sự hiểu sai về ý nghĩa của câu. Ví dụ:

 • I not like (sai) coffee.
 • I do not like (đúng) coffee.

Trong ví dụ trên, “not” cần được đặt sau động từ “do” để tạo thành cấu trúc phủ định đúng là “do not like.”

Để khắc phục các lỗi động từ, trước tiên, cần phải nắm vững cấu trúc và ý nghĩa của các thì và dạng động từ. Với bậc tiểu học, các em cần sự giúp đỡ từ giáo viên giảng dạy.

B. Lỗi cấu trúc câu:

1. Lỗi đảo ngữ:

Lỗi đảo ngữ xảy ra khi sắp xếp sai trật tự từ trong câu, làm cho câu trở nên lạ lẫm hoặc khó hiểu. Thường thì các em muốn sử dụng cấu trúc ngữ pháp giống như trong tiếng mẹ đẻ. Chính điều này đôi khi dẫn đến lỗi đảo ngữ. Ví dụ:

 • Not easy it is to learn (sai) a new language.
 • It is not easy (đúng) to learn a new language.

Trong ví dụ trên, câu sai sắp xếp trật tự từ khi đặt “not easy” trước “it is”, làm cho câu trở nên không chính xác và khó hiểu. Câu đúng cần đặt “it is” trước “not easy” để tạo ra câu đảo ngữ chính xác.

2. Lỗi cấu trúc câu phức:

Lỗi cấu trúc câu phức xảy ra khi sử dụng cấu trúc câu phức một cách không đúng, làm cho câu trở nên rườm rà hoặc không rõ ràng. Cấu trúc câu phức thường bao gồm một mệnh đề chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ thuộc. Ví dụ:

 • He goes to the gym, he wants to get fit. (sai)
 • He goes to the gym because he wants to get fit. (đúng)

Trong ví dụ trên, câu sai không đủ rõ ràng về mối quan hệ giữa hai ý – “he goes to the gym” và “he wants to get fit”. Câu đúng cần thêm liên từ “because” để kết nối các mệnh đề thành một cấu trúc câu phức hoàn chỉnh.

3. Lỗi vị trí từ loại:

Lỗi vị trí từ loại xảy ra khi đặt sai vị trí tính từ, trạng từ hoặc các thành phần ngữ pháp khác trong câu. Điều này có thể làm cho câu trở nên không chính xác hoặc khó hiểu. Ví dụ:

 • She quickly runs to the store. (sai)
 • She runs quickly to the store. (đúng)

Trong ví dụ trên, từ “quickly” (trạng từ) cần được đặt sau động từ “runs” để chính xác về ngữ pháp.

Phụ huynh, giáo viên cần giúp các em phải làm quen với các cấu trúc ngữ pháp cơ bản và thực hành viết câu thường xuyên. Nắm vững cấu trúc câu phức và quy tắc sắp xếp các thành phần từ trong câu.

IV. Cách rèn luyện ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh tiểu học

1. Sử dụng tài liệu giảng dạy phù hợp:

Để nắm vững ngữ pháp tiếng Anh, học sinh tiểu học cần được hỗ trợ bằng tài liệu giảng dạy phù hợp với trình độ của các em. Giáo viên hoặc phụ huynh có thể tìm kiếm các sách học tiếng Anh dành riêng cho học sinh tiểu học. Chúng nên đi kèm với các hình ảnh, câu chuyện, và bài tập thú vị. Tài liệu như truyện tranh, sách học hình ảnh và câu đố cũng là các tùy chọn tốt để giới thiệu ngữ pháp một cách đơn giản và hấp dẫn.

2. Luyện tập ngữ pháp qua bài tập và hoạt động:

Luyện tập là yếu tố quan trọng trong việc rèn luyện ngữ pháp tiếng Anh. Học sinh tiểu học nên được khuyến khích thực hiện các bài tập ngữ pháp đa dạng và phong phú. Các bài tập nên tập trung vào các chủ đề cơ bản như động từ, tính từ, danh từ, thì, … Hình thức bài tập có thể là điền từ còn thiếu, sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh, điền đúng dạng của động từ, … Ngoài ra, các hoạt động như chơi trò chơi từ vựng, thi ngữ pháp cũng giúp học sinh tiểu học tiếp cận ngữ pháp một cách thú vị và hiệu quả.

3. Xem phim, nghe nhạc và đọc sách tiếng Anh để nâng cao kỹ năng ngữ pháp:

Phương pháp học ngoại ngữ thông qua phim, nhạc và sách tiếng Anh rất hữu ích cho học sinh tiểu học. Xem các bộ phim hoạt hình hoặc chương trình truyền hình bằng tiếng Anh với phụ đề, nghe nhạc tiếng Anh và đọc sách giúp học sinh tiếp xúc với ngữ pháp một cách tự nhiên và thú vị. Những tình huống thực tế và các từ ngữ được sử dụng trong ngữ cảnh giúp học sinh hiểu và nhớ lâu hơn. Đồng thời, học sinh cũng nên được khuyến khích tham gia các hoạt động thảo luận, biểu diễn và chơi vai bằng tiếng Anh để thúc đẩy việc sử dụng ngữ pháp trong giao tiếp hàng ngày.

Đọc sách để nâng cao kỹ năng

V. Kết luận

Ngữ pháp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc học tiếng Anh. Đó là nền tảng cơ bản giúp các em xây dựng cho việc nắm vững và sử dụng thành thạo ngôn ngữ này. Từ khái niệm cơ bản về câu và từ loại, quy tắc thì trong câu, đến các lỗi ngữ pháp thường gặp, việc nắm vững ngữ pháp tiếng Anh giúp cho học sinh tiểu học xây dựng được nền tảng vững chắc trong việc học tiếng Anh.

Tóm lại, để rèn luyện ngữ pháp tiếng Anh cho trẻ em bậc tiểu học, cần sử dụng tài liệu phù hợp, thực hành qua bài tập và hoạt động, và sử dụng phương pháp phụ học ngoại ngữ thông qua phim, nhạc và sách tiếng Anh. Kết hợp các phương pháp này sẽ giúp học sinh tiểu học hứng thú và tiến bộ trong việc nắm vững ngữ pháp tiếng Anh một cách hiệu quả.

Phụ huynh, giáo viên giảng dạy bậc tiểu học có thêm tham khảo thêm tài liệu tại đây: Elementary English Grammar

American Links English Center Be friend with English

Rate this post
Call Us Now