Các loại Câu điều kiện

Các loại Câu điều kiện

Câu điều kiện là những câu thảo luận về các yếu tố đã biết hoặc các tình huống giả định và hậu quả của chúng. Trong tiếng Anh, câu điều kiện hoàn chỉnh chứa mệnh đề điều kiện (thường được gọi là mệnh đề if) và hệ quả.

Các loại câu điều kiện trong tiếng Anh
Các loại câu điều kiện trong tiếng Anh
  • Có tất cả bốn loại câu điều kiện.
  • Điều quan trọng là sử dụng đúng cấu trúc cho từng loại điều kiện khác nhau này vì chúng thể hiện những ý nghĩa khác nhau.
  • Đặc biệt chú ý đến thời của động từ khi sử dụng các chế độ điều kiện khác nhau.
  • Khi mệnh đề if đứng trước mệnh đề chính, phải sử dụng dấu phẩy sau mệnh đề if.

Cùng xem xét các câu sau:

I would travel around Asia if I had a lot of money.

When water reaches 90-100 degrees, it boils.

Mục lục bài viết

Các loại câu điều kiện khác nhau và cách sử dụng

Trong tiếng Anh, có tất cả bốn loại câu điều kiện khác nhau. Tùy vào mỗi loại điều kiện mà một tình huống sẽ xảy ra hoặc sẽ xảy ra trong những trường hợp nhất định.

Công thức, cấu trúc, cách dùng câu điều kiện
Công thức, cấu trúc, cách dùng câu điều kiện trong tiếng Anh
  • Câu ĐK loại 0
  • Câu ĐK loại 1
  • Câu ĐK loại 2
  • Câu ĐK loại 3

Chúng ta hãy xem xét từng loại câu điều kiện khác nhau một cách chi tiết hơn.

Cách dùng câu điều kiện loại không

Conditional sentences 0

Câu điều kiện loại không diễn đạt những sự thật chung chung—những tình huống trong đó một thứ  luôn  dẫn đến một thứ khác. Ở loại câu này, bạn đang nói về một sự thật chung chung hơn là một trường hợp cụ thể của điều gì đó. Cùng xem xét các ví dụ sau:

If you heat the ice, it melts.

If it rains, the plants get wet.

When people smoke cigarettes, their health suffers.

Có một số điều cần lưu ý trong các câu trên khi sử dụng điều kiện loại không. Đầu tiên, khi sử dụng câu điều kiện loại 0, thì đúng để sử dụng trong cả hai mệnh đề là thì hiện tại đơn. Một sai lầm phổ biến là sử dụng thì tương lai đơn giản.

Lỗi thường gặp : If it rains, the plants will get wet

Thứ hai, lưu ý rằng các từ ifwhen có thể được sử dụng thay thế cho nhau trong các câu điều kiện loại không này. Lý do vì kết quả sẽ luôn giống nhau. Chính vì vậy không quan trọng “khi nào” hoặc “nếu” nó xảy ra.

Cách dùng Câu điều kiện loại 1

Conditional sentences 1

Câu điều kiện loại 1 được dùng để diễn đạt các tình huống trong đó kết quả có khả năng (nhưng không đảm bảo) sẽ xảy ra trong tương lai. Cùng xem các ví dụ về điều kiện loại 1 sau:

If you rest, you will feel better.

You will fail the test if you don’t study harder.

If she invites me to the prom, I will go.

Lưu ý rằng chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn trong mệnh đề if và thì tương lai đơn trong mệnh đề chính – tức là mệnh đề diễn đạt kết quả có thể xảy ra. Trong một điều kiện nhất định (được thể hiện trong mệnh đề if), một kết quả cụ thể có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Kiểm tra một số sai lầm phổ biến mà mọi người mắc phải khi sử dụng cấu trúc điều kiện đầu tiên:

Lỗi thường gặp : If she will invites me to the prom, I will go.

Câu đúng : If she invites me to the prom, I will go.

Giải thích:  Trong mệnh đề if, phải sử dụng thì hiện tại đơn.

Lỗi thường gặp : You fail the test if you don’t study harder.

Câu đúng : You will fail the test if you don’t study harder.

Giải thích:  Chỉ sử dụng câu điều kiện loại 0 (nghĩa là hiện tại đơn + hiện tại đơn) khi một kết quả chắc chắn được đảm bảo. Nếu kết quả có thể xảy ra, hãy sử dụng điều kiện loại 1 (tức là hiện tại đơn + tương lai đơn).

Cách sử dụng câu điều kiện loại hai

Conditional sentences 2

Câu điều kiện loại hai rất hữu ích để diễn đạt kết quả hoàn toàn không thực tế hoặc sẽ không có khả năng xảy ra trong tương lai. Cùng xem các ví dụ sau: 

I could buy this car if I had more money.

If I felt better, I would go to the theater with you.

Lưu ý : để cấu trúc đúng câu điều kiện loại hai là sử dụng thì quá khứ đơn trong mệnh đề if và một động từ khuyết thiếu (ví dụ: could, should, would, might) trong mệnh đề chính (mệnh đề diễn đạt điều không thực tế hoặc không chắc chắn về kết quả). Các ví dụ sau đây minh họa một số sai lầm phổ biến mà mọi người mắc phải khi sử dụng điều kiện loại hai:

Lỗi thường gặp : If I feel better, I would go to the theater with you.

Câu đúng : If I felt better, I would go to the theater with you.

Giải thích:  Khi áp dụng câu điều kiện loại hai, hãy sử dụng thì quá khứ đơn trong mệnh đề if.

Lỗi thường gặp : I can buy this car if I had more money.

Câu đúng : I could buy this car if I had more money.

Giải thích:  Sử dụng một trợ động từ tình thái trong mệnh đề chính khi sử dụng tâm trạng điều kiện thứ hai để diễn đạt khả năng kết quả sẽ không thực sự xảy ra.

Cách dùng Câu điều kiện loại 3

Conditional sentences 3

Câu điều kiện loại ba được sử dụng để giải thích rằng hoàn cảnh hiện tại sẽ khác nếu một điều gì đó khác đã xảy ra trong quá khứ. Nhìn vào các ví dụ sau:

If Mary had seen anything, she would have told the police.

If they had listened to me, they would have won the game.

Những câu này diễn đạt một điều kiện có thể xảy ra, nhưng không thực sự xảy ra trong quá khứ. Người nói trong câu đầu tiên có khả năng sẽ báo cảnh sát, nhưng đã không xảy ra vì thực sự cô ấy không nhìn thấy gì. Tương tự như vậy, người nói trong câu thứ hai có khả năng thắng trận đấu game, nhưng thực tế là không. Đây đều là những điều kiện có thể xảy ra, nhưng rất tiếc đã không xảy ra.

Lưu ý rằng khi sử dụng điều kiện loại ba, chúng ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành (ví dụ: had + quá khứ phân từ) trong mệnh đề if. Trợ động từ tình thái (would, could, should, …) + have + quá khứ phân từ trong mệnh đề chính diễn đạt tình huống lý thuyết  có thể  xảy ra.

Hãy xem xét những sai lầm phổ biến khi áp dụng các điều kiện thứ ba:

Lỗi thường gặp : If Mary would have seen anything, she would have told the police.

Câu đúng : If Mary had seen anything, she would have told the police.

Giải thích:  Với câu điều kiện loại ba, không sử dụng trợ động từ tình thái trong mệnh đề if.

Lỗi thường gặp : If they had listened to me, they will won the game.

Câu đúng : If they had listened to me, they would have won the game.

Giải thích:  Tâm trạng điều kiện thứ ba diễn tả một tình huống chỉ có thể xảy ra trong quá khứ nếu một điều kiện nhất định đã được đáp ứng. Đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng trợ động từ tình thái + have + quá khứ phân từ.

Trường hợp ngoại lệ và trường hợp đặc biệt

Như với hầu hết các chủ đề trong tiếng Anh, câu điều kiện thường trình bày các trường hợp đặc biệt trong đó các quy tắc duy nhất phải được áp dụng.

Trong “mệnh đề IF” có sử dụng thì Tương lai đơn (Future Simple)

Nói chung, thì tương lai đơn chỉ nên được dùng trong mệnh đề chính. Một ngoại lệ là khi hành động trong mệnh đề if sẽ diễn ra  sau  hành động trong mệnh đề chính. Hãy xem xét ví dụ sau đây để làm rõ:

If my father will take me to the zoo at 10 a.m, I will wake him up at 8 a.m

Hành động trong mệnh đề if là “bố của tôi sẽ đưa tôi đến sở thú”, điều này sẽ chỉ xảy ra sau khi “tôi đánh thức ông ấy vào lúc 8 giờ sáng”.

“Were to” trong Mệnh đề If

Cụm động từ were to đôi khi được sử dụng trong các câu điều kiện khi kết quả có khả năng xảy ra hoặc không chắc chắn là đặc biệt tồi tệ hoặc không thể tưởng tượng được. Trong trường hợp này, were to được sử dụng để nhấn mạnh vào kết quả tiềm năng này. Hãy xem xét những câu này:

If I were to  be sick, I would miss another day of work.

If she were to  be late again, she would have to have a conference with the manager.

If the rent were to  have been a penny more, they would not have been able to pay it.

Lưu ý rằng từ “were to” được nhấn mạnh có thể được sử dụng để mô tả các tình huống giả định ở hiện tại, tương lai và quá khứ.

Câu điều kiện dạng hỗn hợp – Mixed conditional

Loại câu điều kiện hỗn hợp
Loại điều kiện hỗn hợp

Loại câu này kết hợp câu điều kiện thứ hai với thứ ba. Chúng ta tưởng tượng một sự thay đổi trong quá khứ với một kết quả hiện tại hoặc một sự thay đổi hiện tại với một kết quả trong quá khứ.

If + S + had + PII, S + would (could/ might/ should) + V + now

Ví dụ : If I had gone to bed earlier last night, I wouldn’t be so tired now.

be in tired : trở nên mệt mỏi.

Unless = If… not

Trong tất cả các loại câu điều kiện, Unless có thể được dùng thay “If…not”.

Câu ĐK loại 1 sử dụng unless

You will be broke if you don’t stop spending money.

⇒ You’ll be broke unless you stop spending money.

Câu ĐK loại 2 sử dụng unless

If he wasn’t sick, he would be at work.

⇒ Unless he was sick, he would be at work.

Câu ĐK loại 3 sử dụng unless

If it hadn’t rained, we would have gone prom.

⇒ Unless it had rained, we would have gone prom.

Dấu câu trong câu điều kiện

Mặc dù câu điều kiện có tính chất phức tạp, nhưng việc đặt dấu câu cho đúng lại thực sự đơn giản!

Khi mệnh đề if đứng đằng trước mệnh đề chính, bạn phải sử dụng dấu phẩy sau mệnh đề if.

If I hadn’t lost my job, I could have been promoted.

Còn nếu mệnh đề chính đứng đằng trước mệnh đề if thì không cần dấu phẩy.

I could have been promoted if I hadn’t lost my job.

Mẹo nhớ công thức Câu điều kiện loại 1, 2, 3

Ngoài câu điều kiện loại 0, dễ dàng nhận thấy có sự lùi thì giữa các dạng điều kiện từ 1 đến 3

Trong mệnh đề “If” : Động từ (V) chuyển từ thì hiện tại đơn (1) → thì quá khứ đơn (2) → thì quá khứ hoàn thành (3)

Trong mệnh đề chính : will (1) → would (2) → would have (3)

Vì vậy chỉ cần nhớ công thức câu điều kiện loại 1, sau đó các bạn tiến hành lùi thì sẽ được công thức của 2 câu điều kiện còn lại.

 

Đọc thêm:

Conditional Sentence : Nguồn Wikipedia

5/5 - (3 bình chọn)