1. Frankenstein is a novel wrote by Mary Shelley when she was only 18 years old.

Frankenstein là một tiểu thuyết được viết bởi Mary Shelley khi bà ấy chỉ mới 18 tuổi.

2. Victor Frankenstein was a scientist from Naples, Italy.

Victor Frankenstein là một nhà khoa học đến từ Naples, Ý.

3. Frankenstein is a literary character, but his own castle is real! It's located in Hesse, Germany. And Mary Shelley was inspired to write the novel while she was traveling to historical places throughout Europe.

Frankenstein là một nhân vật văn học, nhưng lâu đài của riêng anh ta là có thật! Nó nằm ở Hesse, Đức. Và Mary Shelley đã được truyền cảm hứng để viết cuốn tiểu thuyết khi cô đang đi du lịch đến các địa điểm lịch sử trên khắp châu Âu.

4. Frankenstein in its own meaning is not as scary as novel itself. His name consists of two German words: "Frank" is the name of German tribe and "stein" is simply mean "stone"

Frankenstein theo nghĩa riêng của nó không đáng sợ giống như tiểu thuyết. Tên của anh ta bao gồm hai từ tiếng Đức: "Frank" là tên của bộ tộc Đức và "stein" chỉ đơn giản có nghĩa là "đá"

5. Almost people think Frankenstein is a monster. Wrong! He is the scientist who created monster. And he actually died when he's trying to kill his own monster.

Hầu như mọi người nghĩ Frankenstein là một con quái vật. Sai lầm! Anh ta là nhà khoa học tạo ra quái vật. Và anh ta thực sự đã chết khi cố gắng giết con quái vật của chính mình.

 

AmericanLinks sẽ mang đến một bất ngờ, khủng khiếp và rùng rợn nhất cho các Aler, hãy đợi đấy. Cùng ALer gõ cửa xóm giềng xin kẹo bánh và cùng hô to “Trick or Treat” vào các ngày 29, 30.31 tháng 10 sắp tới nhé.