1. Halloween is a cultural mashup.
▪️The holiday we’ve all come to know and love is a combo of celebrations from different cultures and religions at different times in history
▪️Ngày lễ mà tất cả chúng ta đều biết đến và yêu thích là sự kết hợp của các lễ kỷ niệm từ các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau vào các thời điểm khác nhau trong lịch sử.

2. Jack O' Lanterns used to be carved out of turnips, potatoes, beets.
▪️Once Halloween became popular in America, people used pumpkins instead, because the native pumpkin was more available than turnips, potatoes, beets.
▪️Khi Halloween trở nên phổ biến ở Mỹ, người ta sử dụng bí ngô để thay thế, vì bí ngô bản địa sẵn có hơn củ cải, khoai tây, củ cải đường.

3. Dressing up in costumes was once a way to hide from ghosts.
▪️The tradition originated as a way for the Celtic and European people to hide from the spirits who returned at this time of years.
▪️Truyền thống bắt nguồn như một cách để người Celt và châu Âu trốn tránh những linh hồn trở về vào thời điểm này của năm.

4. There is a reason orange and black are Halloween colors.
▪️ In the ancient Celtic times, orange was seen as the color of the harvest. It was associated with the season of harvest and crops. Black was the color that represented the death of the summer.
▪️Vào thời Celt cổ đại, màu cam được xem như màu của mùa màng. Nó gắn liền với mùa thu hoạch và mùa màng. Màu đen là màu đại diện cho cái chết của mùa hè.

5. Cats have been part of the history of Halloween for centuries.
▪️During the ancient Celtic festival of Samhain, priests used cats as part of a ritual to try to predict the future.
▪️Trong lễ hội Samhain của người Celtic cổ đại, các linh mục sử dụng mèo như một phần của nghi lễ để cố gắng dự đoán tương lai.

🎁AmericanLinks sẽ mang đến một bất ngờ, khủng khiếp và rùng rợn nhất cho các Aler, hãy đợi đấy. Cùng ALer gõ cửa xóm giềng xin kẹo bánh và cùng hô to “Trick or Treat” vào các ngày 29, 30.31 tháng 10 sắp tới nhé.