TOEIC Preparation 1 tương đương mức điểm 270 – 400;

TOEIC Preparation 2 tương đương mức điểm 400 – 650;

TOEIC Preparation 3 tương đương mức điểm  650 – 800

TOEFL, IELTS Skills:  tương đương mức điểm 4 – 5 cho IELTS và 30 – 60 cho TOEFL

TOEFL, IELTS Master:  tương đương mức điểm 6 – 8+ cho IELTS và 60 – 100 cho TOEFL