Khóa học ngữ pháp tiếng Anh với phương pháp giảng dạy  hiện đại và độc đáo, chúng tôi luôn quan tâm, khuyến khích những nỗ lực của học viên và luôn xây dựng môi trường đam mê trong học tập. Giảng viên của trung tâm luôn biết cách tạo không khí học sôi nổi, thư giãn, chú trọng vào mục đích của người học để làm bài tập ngữ pháp, bài dịch, bài viết luận theo kỹ năng. Các bài thực hành liên tục được cập nhật và cung cấp cho học sinh. Đối với các khóa học ngữ pháp có cấp độ

Cấp độ 1: General Grammar

- Hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn, so sánh giữa “will” và “be going to”…

- Thành phần cấu tạo câu

- So sánh ngang bằng, so sánh hơn, so sánh nhất,…

Cấp độ 2: Intermediate Grammar

- Phân biệt và nắm vững cách sử dụng các thì đã học

- Cách dùng động từ nguyên thể và V-ing, mạo từ a/an, lượng từ

- Câu chủ động/bị động, câu trực tiếp, câu gián tiếp, câu điều kiện, mệnh đề quan hệ

Cấp độ 3: Advanced Grammar

- Củng cố, phân biệt, so sánh, nắm rõ cách sử dụng các thì đã học

-  Danh từ đếm được, không đếm được, danh từ tập hợp, tính từ dùng như 1 danh từ, cách sắp xếp tính từ, trạng từ trong câu, cụm trạng từ

- Các loại câu điều kiện, mệnh đề quan hệ xác định/ không xác định,

- Câu gián tiếp, câu bị động, câu hỏi đuôi, cụm động từ, động từ khuyết thiếu, động từ tường thuật

- Cách dùng Used to, be used to, get used to

- Tổng ôn toàn bộ về ngữ pháp