Morgan Wayaani

·         Quốc tịch: Australia

·         Trình độ chuyên môn:

+ Chứng chỉ  TESOL, Viện Đào tạo ngôn ngữ, 2011

+ Tốt nghiêp chuyên ngành Visual và Truyền thông Nghệ thuật, Đại học Monash, 2010

·         Kinh nghiệm:

+ Là giáo viên tại Trung tâm giáo dục và đạo tạo Apollo

+ Giảng dạy tại Horticultural Skills Australia, Swanston St, Melbourne

+ Làm việc tại Physiology and Kinesiology Tutor  and Assessor College of Complementary Medicine, Carlton, Melbourne.

+ Làm việc tại Permaculture  Workshop Facilitator  tại Men of the Trees, City Farm, Perth, Western Australia

+ Là giáo viên ESL tại Hàng Châu và Thiệu Hưng, Trung Quốc

+ Giảng dạy tiếng anh cho lứa tuổi Kids và Teen Việt Nam nhiều năm